fbpx

Obchodní podmínky

pro prodej elektronického obsahu (digitálních produktů), 

služeb (konzultace) a fyzických produktů

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup elektronických produktů, online konzultací a nákup fyzických produktů (dále jednotně označováno jako „produkty“ – ať už se jedná o digitální nehmotné produkty, fyzické produkty nebo služby) přes webové rozhraní shantalam.cz. Aktuální verzi obchodních podmínek a zásad ochrany osobních údajů (GDPR) naleznete na mých internetových stránkách shantalam.cz, dole, v patičkovém menu u hlavní stránky.

1.2 Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem produktů nebo s užíváním internetových stránek shantalam.cz souvisí.

1.3 VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než produkt koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním produktu na emailu petra@zivotemsbylinou.cz. Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Tím, že jste potvrdili objednávku mi dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji.

1.4 Obchodní podmínky a zásady ochrany soukromí jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva je uzavírána pouze v českém jazyce.

1.5 Strany si tímto sjednávají, že v případě, že by vztah založený kupní smlouvou obsahoval mezinárodní prvek, jejich vztah se řídí českým právem. Práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů tímto nejsou dotčena.

1.6 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit a doplňovat. Práva a povinnosti z uzavřené kupní smlouvy se řídí zněním obchodních podmínek platných k okamžiku uzavření kupní smlouvy.

1.7 Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah:

Obsah VOP:

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

II. Důležité pojmy (definice)

III. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

IV. Uživatelský účet

V. Cena produktů a platba

VI. Dodací podmínky

VII. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem a ochrana autorských práv

VIII. Odstoupení od Kupní smlouvy

IX. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

X. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

XI. Vyloučení odpovědnosti

XII. Závěrečná ustanovení

I. Důležité pojmy (definice)

1. PRODÁVAJÍCÍ.

Prodávajícím je: Petra Švancarová

IČ: 09064231

DIČ: nejsem plátce DPH

S místem podnikání vedeného: Na Vyhlídce 1659/42, Boskovice, 680 01

Podnikatelka je zapsaná v živnostenském rejstříku jako identifikovaná fyzická osoba

Adresa pro doručování elektronické pošty: masaze@shantalam.cz

Telefonický kontakt: +420 776 258 886

2. KUPUJÍCÍ.

2.1 Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní shantalam.cz uzavře se mnou jako Prodávajícím Kupní smlouvu, a tím koupí některý z produktů (fyzických i digitálních včetně služeb). Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel. Pokud u prodejního formuláře není uvedena kolonka DIČ a IČ firmy, je produkt prodáván pro osobní účely nebo prodávající neposkytuje potřebné právní kroky k získání tohoto benefitu.

2.2 Kupujícímu je aktuální znění obchodních podmínek a zásad ochrany osobních údajů kdykoliv přístupné na webových stránkách internetového obchodu v aktuálním znění. Kupující je na jejich znění odkázán vždy před objednávkou zboží. Pokud kupující uzavírá kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, je vždy upozorněn pracovníky prodávajícího na povinnost seznámit se s obchodními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů včetně uvedení webové adresy internetových stránek, kde je v aktuálním znění nalezne. 

3. SPOTŘEBITEL.

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít zato, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel. Pokud u prodejního formuláře není uvedena kolonka DIČ a IČ firmy, je produkt prodáván pro osobní účely nebo prodávající neposkytuje potřebné právní kroky k získání tohoto benefitu.

4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA.

Je to Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM.

Je to taková Kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní shantalam.cz, prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY.

Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

Kupující objednává produkty přes webové rozhraní, tj. skrze automatický objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.

1. POPIS PRODUKTŮ.

1.1 Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízených produktů včetně uvedení toho, co obsahují, komu jsou určeny, co Kupujícímu mohou přinést a v jakém formátu jsou poskytovány, případně, zda jsou pro jejich efektivní používání a absolvování nutné ještě nějaké další podmínky. Je zde i podrobný popis bonusů, které jsou k jednotlivým produktům poskytnuty, pokud jsou jejich součástí. 

1.2 Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou pouze informativního charakteru a nejsou zdravotními tvrzeními, ale subjektivním názorem autorky a jejími několikaletými vlastními zkušenostmi. Řiďte se pokyny Vašeho lékaře. Neslibujeme zaručené výsledky užívání produktů, masáží ani terapií.

1.3 Popisy u produktů Zinzino jsou zkopírovány z oficiálních webových stránek zinzino.com a patří mezi schválené doplňky stravy. Mezi doplňky stravy patří také Bachovy esence, které jsou na bázi homeopatik. Za dodávané produkty externími firmami nese odpovědnost výrobce. Petra Švancarová je v tomto kontextu distributorem produktů a nezasahuje žádným způsobem do jejich výrobních postupů a záruk kvality. Taktéž nepřebírá zodpovědnost za nesprávné užívání produktů. Doporučené užívání je buď v popisech produktů nebo jej naleznete u výrobce produktů. Petra Švancarová je nezávislým partnerem Zinzino a majitelkou osobní frančízy Bewit. Kupující má u těchto produktů k dispozici zákaznický servis v rozsahu užívání produktů a konzultaci doporučeného dávkování, po celou dobu odebírání produktů. Reklamaci při poškození některého z těchto produktů vyřizuje výrobce, Petra Švancarová je zprostředkovatelem reklamace.

1.4 Výrobky dotknuté přírodou patří do kategorie Dárkové předměty, jsou vhodné k vystavení, a nejsou schválené pro vnější ani vnitřní užívání. Řiďte se prosím při používání touto informací, veškeré jiné zacházení s produkty než výše popsané nemohu brát do vlastní odpovědnosti. Tyto produkty nejsou schválené jako přírodní kosmetika, ani léčiva, doplňky stravy a Kupující je s tímto seznámen ještě před zakoupením produktů. Za veškerá rizika při vnějším nebo vnitřním použití nesete zodpovědnost vy sami. Pokud si nejste jisti, obraťte se na svého lékaře, který Vám sdělí odborné informace včetně určení zdravotní diagnózy a postupu jejího řešení. Můžete si také udělat vlastní názor, za který nesete vlastní odpovědnost.

1.5 Bližší informace k produktům a odpovědnosti najdete v tomto dokumentu dole, v sekci Vyloučení odpovědnosti.

1.6 Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

1.7 Popis údajných vlastností kamene, které se netýkají jeho chemických a fyzikálních vlastností, je uveden na základě obecně šířených a obecně dostupných informací o tradičním lidovém využití kamene, jež nejsou vědou ověřeny, a proto není návrhem na uzavření kupní smlouvy dle zákona 89/2012 Sb.

1.8 Mějte vždy na paměti, že použití drahých kamenů, bylin či minerálů není schválenou náhradou ke konvenční lékařské péči! V případě, že na sobě cítíte příznaky jakékoliv nemoci, vždy vyhledejte buď svého praktického lékaře, popř. příslušného ambulantního specialistu! Vezměte, prosím, na vědomí, že neexistují žádné minerály, byliny a drahé kameny, které by měly fyzický účinek proti rakovině, leukémii a dalším zhoubným nemocem, stejně tak nemocem, které by mohly mít negativní dopad na zdraví. Důrazně upozorňuji, že všechny zde uvedené údaje a též všechny údaje na všech stránkách webu petrasvancarova.cz, které obsahují informace o metafyzických vlastnostech drahých kamenů, polodrahokamů, bylin, esencí a minerálů, jež jsou v lidových mýtech a tradicích nazývány jako „léčivé“ kameny nebo byliny, jsou pouze informativní, čerpané z obecně známých informací a zdrojů. Zdroji pro tyto informace jsou tisícileté mýty a tradice ohledně použití minerálů, bylin a drahokamů v lidovém léčitelství, publikované prostřednictvím masových médií ve formě tištěné i elektronické, dále pak běžně dostupná literatura – knihy, kde jsou publikovány údajné účinky na lidský organismus a psychiku. Tyto informace, jež jsou ve společnosti obecně rozšířeny, nejsou návodem, jak obejít klasickou léčbu prostřednictvím vědecky ověřených lékařských postupů a léčivých přípravků s ověřenými účinky. Až na výjimky nejsou tzv. „léčivé“ schopnosti minerálů, bylin a drahých kamenů, stejně tak, jako produktů z nich a s nimi vyrobených, jakkoliv vědecky ověřeny a jsou dány jen a pouze lidovou tradicí a mýty.

2. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ.

2.1 Pro objednání produktů přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte vaše jméno, příjmení nebo firmu, adresu, email, u podnikatelů IČ, DIČ, a zvolíte způsob úhrady, a vyberete označením (zakliknutím) vybraný produkt nebo produkty. Požadované údaje se v jednotlivých formulářích mohou lišit podle charakteru produktu. Údaje jsou vyžadovány za účelem poskytnutí a dopravy produktu. Zadáním těchto údajů souhlasíte se Zpracováním osobních údajů, které naleznete v patičce tohoto webu.

2.2 Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko s potvrzením objednávky ve formuláři.

2.3 O obdržení objednávky vás budu informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky i platby je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.

2.4 V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

2.5 Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

2.6 Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu u sebe archivuji v elektronické podobě a po jejím naplnění (předání produktů přepravci nebo osobním dodáním) je zkartována.

2.7 Součástí internetového obchodu jsou mimo jiné katalog produktů, košík a objednávkový systém. U každého zboží je v katalogu uvedeno jeho označení, popis vlastností, cena (uvedena včetně DPH) a odhadovaná skladová dostupnost. Uvedení zboží v katalogu není nabídkou na dodání tohoto zboží ze strany prodávajícího, použití ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje.

2.8 Kupující vkládá zboží, které má zájem zakoupit, z katalogu do košíku. Ke zboží vloženému do košíku vytváří Kupující objednávku. V případě, že požadované produkty v požadovaném množství nejsou na skladě, budou neprodleně objednány u výrobce těchto produktů v požadovaném množství a doručeny nanejvýše do 50 dní od zaplacení objednávky Kupujícím. O této skutečnosti je Kupující obratem obeznámen Prodávajícím. Jedná se především o doplňky stravy a příslušenství společnosti Zinzino, která má sídlo ve Švédsku a je u níž třeba počítat s delší lhůtou doručení. Pokud Kupující výhradně trvá na rychlejším doručení, bude mu navíc účtována částka 8 EUR za poštovné (tj. 199,- Kč).

2.9 Při tvorbě objednávky uvádí kupující své identifikační, fakturační a kontaktní údaje, včetně emailové adresy pro vzájemnou komunikaci a adresy pro doručení zboží, vybírá si z možných způsobů dopravy a platby, a zadává platební údaje. Před odesláním objednávky jsou kupujícímu zobrazeny veškeré zadané údaje se seznamem objednávaného zboží a uvedením celkové ceny zahrnující cenu zboží, cenu za dodání zboží a s tím související náklady. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenska. V případě dodání zboží mimo Českou republiku a Slovensko jsou tyto vícenáklady řešeny s kupujícím individuálně.

2.10 Kupující má v jakémkoliv okamžiku až do odeslání objednávky možnost kontrolovat a měnit zadané údaje. Objednávka je kupujícím odeslána kliknutím na tlačítko „objednat“.

2.11 Odeslaná objednávka je neodvolatelnou nabídkou na uzavření smlouvy učiněnou kupujícím. Před odesláním objednávky je kupující vždy povinen se seznámit se zněním těchto obchodních podmínek a zásadami ochrany osobních údajů.  

2.12 Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Po odeslání objednávky je kupujícímu zaslán email potvrzující doručení objednávky prodávajícímu. Tento email není přijetím nabídky na uzavření smlouvy ze strany prodávajícího, ale slouží pouze k potvrzení toho, že objednávka kupujícího byla převzata prodávajícím.

2.13 Smlouva je uzavřena, jakmile prodávající projeví souhlas s nabídkou (objednávkou) kupujícího, a to okamžikem, kdy je souhlas prodávajícího doručen kupujícímu. Prodávající projeví souhlas s uzavřením smlouvy zasláním dalšího emailu kupujícímu, v němž přijímá jeho objednávku. V případě, že se tento email kupujícímu nepodaří doručit, je smlouva uzavřena okamžikem dodání objednaného zboží na uvedenou doručovací adresu výdejního místa Zásilkovny / místa domluveného osobního odběru.

2.14 V případě, že platební systém (bankovní převod nebo online platba) z jakéhokoliv důvodu odmítne zadané platební údaje kupujícího, objednávka odeslána není a kupující je o této skutečnosti informován.

2.15 Podle uzavřené smlouvy je prodávající povinen dodat kupujícímu určené produkty a kupující je povinen tyto produkty převzít a zaplatit prodávajícímu dohodnutou cenu, to vše v souladu se smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

IV. Uživatelský účet

1.1 Kupující se může registrovat na webových stránkách internetového obchodu. Na základě registrace má pak přístup do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet”). Ze svého uživatelského účtu může kupující objednávat zboží. V případě, že kupující není registrován, může zboží objednat i bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

1.2 Při registraci a objednávání zboží je kupující povinen uvádět pouze správné a pravdivé údaje. Kupující je povinen mít údaje na uživatelském účtu aktualizované. Prodávající považuje údaje kupujícího uvedené v uživatelském účtu za pravdivé, přičemž kupující ručí za jejich správnost.  

1.3 Přístup k uživatelskému účtu je kupujícímu zabezpečen prostřednictvím uživatelského emailu a hesla. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. S poskytnutými informacemi kupujícího je prodávajícím nakládáno podle zásad ochrany osobních údajů. 

1.4 Kupující není oprávněn umožnit užívání uživatelského účtu třetím osobám a je povinen chránit přístupové heslo k uživatelskému účtu proti odcizení.

1.5 Prodávající může kupujícímu zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet aktivně nevyužívá po dobu delší jednoho roku, nebo v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z uzavřené kupní smlouvy nebo obchodních podmínek.

1.6 Prodávající neodpovídá za případnou nedostupnost uživatelského účtu. Kupující tímto bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě. Jedná se o výjimečné případy, kdy zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob nemusí být účet dostupný.

V. Cena produktů a platba

1. CENA PRODUKTŮ.

1.1 Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena (u výrobků protkaných přírodou se jedná o hodnotu) jednotlivých produktů. Cena (nebo hodnota) je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. U digitálních produktů a služeb nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na „objednat“) je proto již konečnou cenou. Jsem neplátcem DPH, tudíž cena v CZK je konečná, avšak u plateb v EUR (jsou-li k dispozici) jsem nucena přiznávat DPH pro finanční úřad v ČR zvlášť, tudíž tato cena je uvedena bez DPH. K ceně pro Slovensko se připočítává +20% DPH. Platba v EUR je dostupná, pokud je uvedena u produktu. Pokud ne, platba se provádí pouze v českých korunách.

1.2 Při výběru produktu „Bachovy esence na míru“ rozděluji možnosti „Navrhnutí první lahvičky na míru“ a „Navrhnutí další lahvičky“ (se stejným nebo novým složením). Pokud by zákazník zakoupil variantu „Navrhnutí další lahvičky s novým složením“ nebo „Lahvička se stejným složením“ a nakupoval na mých stránkách poprvé, jako sankce propadá 100% zaplacená částka za tuto službu, která je před zakoupením jasně definována a pro věrné zákazníky cenově zvýhodněna. Tato částka je nevratná, dojde-li k porušení této podmínky.

1.3 Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

1.4 Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkty dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.

2. ZPŮSOB PLATBY.

Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

  1. Bezhotovostně bankovním převodem na můj bankovní účet prostřednictvím QR kódu (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny): pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky a na stránce po potvrzení objednávky tlačítkem „objednat“. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol Vaší objednávky, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.
  2. Platbou přes platební bránu (zajišťuje společnost GOPAY s.r.o.) a lze platit pomocí těchto metod:

  • Platební karty (Visa, Mastercard)
  • Mplatba
  • GoPay účet
  • Masterpass
  • Apple Pay
  • Google Pay

2.1 Online platební metody napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., poskytují zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

2.2 Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých. V případě objednávek ze zahraničí se kupní cena hradí v Eurech (pokud je tato možnost dostupná) a je pevně daná u každého produktu. Pokud platba není umožněná v zahraničních měnách, platí se v českých korunách.

2.3 Jsem neplátcem DPH, tudíž cena v CZK je konečná, avšak u plateb v EUR jsem nucena přiznávat DPH pro finanční úřad v ČR zvlášť, tudíž tato cena je uvedena bez DPH. K ceně pro Slovensko se připočítává +20% DPH. Platba v EUR je dostupná, pokud je uvedena u produktu.

3. SPLATNOST KUPNÍ CENY.

5.1 V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky (tedy od uzavření Kupní smlouvy). Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet. V případě online platby kartou je kupní cena splatná bezprostředně po uzavření Kupní smlouvy.

5.2 Po přijetí platby vám vystavím doklad o přijaté platbě a fakturu, kterou u online platebních metod obdržíte obratem po provedení platby, v ostatních případech do 3 pracovních dnů od přijetí platby.

5.3 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním produktů ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním.

5.4 Prodávající může po kupujícím požadovat úhradu zálohy za zboží nebo platbu předem.

5.5 Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

5.6 Produkty není možné uhradit formou splátkového kalendáře, pokud u nich není tato možnost dostupná.

VI. Dodací podmínky

1. ZPŮSOB DODÁNÍ

1.1 Při koupi jakékoliv formy digitálního obsahu bude produkt dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít. Při koupi on-line kurzu vám po uhrazení ceny bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na elektronickou adresu uvedenou v objednávce zaslány přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP). Pokud se jedná o digitální produkt dostupný na sociální síti facebook.com, v době mezi zaplacením kurzu a jeho oficiálním začátkem (u předprodeje) vám přijde emailem odkaz na uzavřenou skupinu, do které se přihlásíte. V případě, že je pro všechny přihlášené kurz otevírán ve stejný den, obdržíte po zaplacení přístupové údaje v předem ohlášený den. Pokud se jedná o online kurz, který už měl oficiální start, přístupy se odesílají zpravidla ihned po zaplacení. Po přihlášení s využitím přístupových údajů vám bude digitální obsah (on-line kurz) dodán zpřístupněním členské sekce nebo podobné sekce (facebooková skupina), která je vymezena na prodejní stránce produktu. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou vám jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného na „nástěnce“ členské sekce on-line kurzu nebo ve facebookové skupině.

2. DODACÍ LHŮTA.

2.1 Digitální produkty budou dodány do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. Pokud se jedná o předprodej, jste předem informováni o termínu dodání produktu, které mění standardní dodací lhůtu v těchto obchodních podmínkách. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude produkt dodán obratem po provedení platby. Výjimkou je výše uvedená situace, kdy on-line kurz začíná pro všechny přihlášené účastníky v konkrétní stejný, předem avizovaný, den.

2.2 Po dodání produktu si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. IX těchto VOP. Při poškození produktu v důsledku přepravy za vady odpovídá dopravce balíků, Zásilkovna.

2.3 Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf (podrobnosti obsahuje čl. VII. VOP).

2.4 Dodání fyzických produktů je plánováno buď při společné elektronické nebo fyzické komunikaci mezi prodávajícím a zákazníkem nebo v popisu a při objednání produktu.

2.5 Dopravu objednaných produktů zajišťuje společnost Zásilkovna na její výdejní místa po ČR a SR nebo si jej můžete osobně vyzvednout na dohodnutém místě vyzvednutí. Při osobním vyzvednutí po naší domluvě je dostupná pouze platba předem – neprovozuji režim EET.

2.6 V momentě předání balíčku Zásilkovně za dodání zboží (doba doručení, poškození při přepravě, ztráta) ručí tato společnost. Její obchodní podmínky i kontakt naleznete na webových stránkách Zásilkovny. Pokud je cokoliv v nepořádku, kontaktujte mě nebo Zásilkovnu. V případě problémů můžete mít nárok na vrácení peněz nebo nové zboží.

2.7 Součástí cen produktů uvedených v